Navisec
Pe­reh­dyt­tä­mi­sel­lä on suu­ri vai­ku­tus työn tuot­ta­vuu­teen, laa­tuun, työ­tur­val­li­suu­teen ja hen­ki­lön si­tou­tu­mi­seen. Ra­ken­na hen­ki­lös­tön pe­reh­dy­tyk­set verk­koon Navisec Flex -verk­ko­kou­lu­tus­jär­jes­tel­mäl­lä.
Lue lisää
Tie­to­tur­van ja tie­to­suo­jan pe­ru­sa­siat vies­tit­tä­vä verk­ko­kou­lu­tus so­vel­tuu luot­ta­mus­hen­ki­löi­nä toi­mi­vil­le. Luot­ta­mus­hen­ki­löi­den on hy­vä pe­reh­tyä oman toi­min­ta­ken­tän mu­kai­siin tie­to­suo­ja- ja tie­to­tur­va­käy­tän­töi­hin ja lain­sää­dän­töön. Na­vic­rel­la on kun­tien luot­ta­mus­hen­ki­löil­le suun­nat­tu tie­to­suo­jan ja tie­to­tur­van verk­ko­kou­lu­tus­mo­duu­li. Kou­lu­tus pi­tää si­säl­lään tie­to­suo­ja- ja tie­to­tur­vao­sion, lain­sää­dän­nön kes­kei­set alueet ja luot­ta­mus­hen­ki­lös­tön toi­min­nan hy­viä käy­tän­tö­jä. Uu­des­sa luot­ta­mus­hen­ki­löil­le so­vel­tu­vas­sa Na­vi­sec- tie­to­suo­jan ja tie­to­tur­van verk­ko­kurs­sis­sa hyö­dyn­ne­tään ly­hyi­tä ani­maa­tioi­ta....
Lue lisää
Tie­to­tur­van ja tie­to­suo­jan pe­ru­sa­siat vies­tit­tä­vä verk­ko­kou­lu­tus so­vel­tuu luot­ta­mus­hen­ki­löi­nä toi­mi­vil­le. Luot­ta­mus­hen­ki­löi­den on hy­vä pe­reh­tyä oman toi­min­ta­ken­tän mu­kai­siin tie­to­suo­ja- ja tie­to­tur­va­käy­tän­töi­hin ja lain­sää­dän­töön. Na­vic­rel­la on kun­tien luot­ta­mus­hen­ki­löil­le suun­nat­tu tie­to­suo­jan ja tie­to­tur­van verk­ko­kou­lu­tus­mo­duu­li. Kou­lu­tus pi­tää si­säl­lään tie­to­suo­ja- ja tie­to­tur­vao­sion, lain­sää­dän­nön kes­kei­set alueet ja luot­ta­mus­hen­ki­lös­tön toi­min­nan hy­viä käy­tän­tö­jä. Uu­des­sa luot­ta­mus­hen­ki­löil­le so­vel­tu­vas­sa Na­vi­sec- tie­to­suo­jan ja tie­to­tur­van verk­ko­kurs­sis­sa hyö­dyn­ne­tään ly­hyi­tä ani­maa­tioi­ta....
Lue lisää
Mie­len­kiin­toi­set verk­ko- op­pi­mis­mo­duu­lit tar­joa­vat hen­ki­lös­töl­le hel­pos­sa muo­dos­sa uut­ta tie­toa ja mo­ti­voi­vat sy­ven­ty­mään ai­hee­seen. Voit suun­na­ta eri op­pi­mis­po­lut koh­de­ryh­mit­täin ja toi­mia­loit­tain. Pe­rus­hen­ki­lös­tön osaa­mis­ta ke­hi­te­tään jo­ka ker­ta muut­tu­vil­la si­säl­löil­lä. Hal­lin­non hen­ki­lös­töl­le ovat omat verk­ko­si­säl­löt, jois­sa laa­jem­min ote­taan huo­mioon ke­hit­ty­vä tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­tö. Jul­ki­sil­le ja yk­si­tyi­sil­le pal­ve­luil­le: ter­vey­den­huol­lol­le, so­siaa­li­huol­lol­le, ope­tus­toi­mel­le ja päi­vä­hoi­dol­le ovat toi­mia­la­koh­tai­set si­säl­löt, jois­sa op­pi­mis­pol­ku­jen tar­joa­ma täs­mä­tie­to hou­kut­te­lee...
Lue lisää
Verk­ko­kou­lu­tuk­sel­la sääs­tät 50 – 70 % ra­haa kou­lu­tus­kus­tan­nuk­sis­sa ver­rat­tu­na ta­va­no­mai­seen luen­to­kou­lu­tuk­seen. Ajan sääs­tö on mer­kit­tä­vä ja saa­vu­tat myös mui­ta kään­teen te­ke­viä etu­ja. Verk­ko­kou­lu­tuk­sen to­teu­tus on­nis­tuu no­peas­ti ja hel­pos­ti. Hen­ki­lös­tön saa­vu­tet­ta­vuus lä­hen­te­lee 100 %. Osaa­mis­ta pys­tyy ke­hit­tä­mään jous­ta­vas­ti siel­lä mis­sä tar­ve on. Työn­te­ki­jät voi­vat käyt­tää nor­maa­le­ja työa­se­mia, tab­let­te­ja tai äly­pu­he­li­mia. Kou­lu­tuk­sen voi käy­dä ajal­li­ses­ti so­pi­va­na het­ke­nä...
Lue lisää
1 2