Kategoria

Verkkokoulutukset
Perehdyttäminen voidaan mieltää työntekijän näkökulmasta pakolliseksi pahaksi, jossa katsellaan kasoittain Power Point -esityksiä, täytellään lomakkeita ja keskustellaan esimiehen kanssa uuteen työhön liittyvistä asioista. Parhaassa (tai pahimmassa) tapauksessa perehdytys kestää monta päivää, sisältäen kuitenkin usean tunnin verran tyhjäkäyntiä. Organisaatioissa, joissa on monta yksikköä ympäri Suomen, perehdytys on usein yksikön vetäjän vastuulla. Tämä aiheuttaa tilanteita, joissa eri...
Lue lisää
To­teu­ta EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen vaa­ti­mus­ten en­sim­mäi­nen toi­men­pi­de. Kou­lu­ta ko­ko hen­ki­lös­tö verk­ko­kou­lu­tuk­sel­la tie­to­suo­ja- ja tie­to­tur­va­tie­toi­suu­teen.
Lue lisää
Verk­ko­kou­lu­tuk­sel­la sääs­tät 50 – 70 % ra­haa kou­lu­tus­kus­tan­nuk­sis­sa ver­rat­tu­na ta­va­no­mai­seen luen­to­kou­lu­tuk­seen. Ajan sääs­tö on mer­kit­tä­vä ja saa­vu­tat myös mui­ta kään­teen te­ke­viä etu­ja. Verk­ko­kou­lu­tuk­sen to­teu­tus on­nis­tuu no­peas­ti ja hel­pos­ti. Hen­ki­lös­tön saa­vu­tet­ta­vuus lä­hen­te­lee 100 %. Osaa­mis­ta pys­tyy ke­hit­tä­mään jous­ta­vas­ti siel­lä mis­sä tar­ve on. Työn­te­ki­jät voi­vat käyt­tää nor­maa­le­ja työa­se­mia, tab­let­te­ja tai äly­pu­he­li­mia. Kou­lu­tuk­sen voi käy­dä ajal­li­ses­ti so­pi­va­na het­ke­nä...
Lue lisää