Kategoria

Yritys
Pidämme 26.1.2023 klo 8:15-9:00 webinaarin, jonka aiheena on asiakastietolain edellyttämä tietoturvasuunnitelma ja tietosuojakouluttaminen. Puhumme tietoturvasuunnitelman sisällöstä ja asiakastietolain koulutusvaatimuksista. Lisäksi esittelemme Navisec Easy+ palvelua, joka on helppo ratkaisu henkilöstön tietosuojakouluttamiseen. Pääset ilmoittautumaan webinaariin tästä. Asiakastietolaki edellyttää, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat laativat tietoturvaan ja tietosuojaan sekä tietojärjestelmien käyttöön liittyvän tietoturvasuunnitelman. Siinä tulee olla selvitykset siitä...
Lue lisää
Navisec Whistleblow on uusi palvelu, joka mahdollistaa organisaatioille EU:n Whistleblower-direktiivin edellyttämät sisäiset ja ulkoiset ilmoituskanavat. Ilmoitusten käsittely tapahtuu turvallisesti ja luotettavasti Navisec palvelussa asiakkaan valtuuttamien käsittelijöiden toimesta. Whistleblow-palvelu on mahdollista liittää Navisec-verkkokoulutuspalveluun tai sen voi hankkia erikseen. Viime vuosina on aiempaa selvemmin noussut esille, miten tärkeää on tarjota turvallinen keino organisaatioissa tapahtuvasta väärinkäytöksestä ilmoittamiseen. Mediassa...
Lue lisää
Antti Hyvärinen on valittu Navicre Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi 1.6.2021 alkaen. Antti toimi aiemmin tuotekehityspäällikön tehtävässä, hän on työskennellyt Navicrella vuodesta 2005 lähtien. Navicre Oy liittyi osaksi TPG-konsernia (nykyisin Nordhealth) vuonna 2018. Tuolloin Olli Venemiehestä tuli yrityksen toimitusjohtaja. Jatkossa hän keskittyy Nordhealth konsernin terapialiiketoiminnan kehittämiseen.  “Viimeiset pari vuotta ovat olleet vauhdikasta aikaa ja olemme onnistuneet kasvattamaan...
Lue lisää
Kunta-alan ammattilaisten tapahtuma, Kuntamarkkinat, tarjosi kävijöilleen tuhdin paketin seminaareja ja tietoiskuja, kaikkiaan noin 300. Aihepiireinä olivat esimerkiksi liikenne, ympäristö ja johtaminen. Tapahtuma sai vahvan startin, kun estradille astelivat puolueiden puheenjohtajat keskustelemaan kuntien tulevaisuudesta, taloudesta ja palveluista. Seminaarien ja esitelmien lisäksi paikalla olleet sadat kunta-alan viranhaltijat, valtuutetut ja kuntien kanssa yhteistyössä toimivien organisaatioiden ja yritysten edustajat...
Lue lisää
Ol­li Ve­ne­mies jat­kaa myös en­ti­ses­sä roo­lis­saan sa­maan kon­ser­niin kuu­lu­van oh­jel­mis­toy­ri­tys Fin­nish Net So­lu­tion­sin va­ra­toi­mi­tus­joh­ta­ja­na. ”Tie­to­tur­van ja tie­to­suo­jan mer­ki­tys ko­ros­tuu jat­ku­vas­ti ja or­ga­ni­saa­tiot tar­vit­se­vat työ­ka­lu­ja näi­den asioi­den kou­lut­ta­mi­seen, hal­lin­taan ja seu­ran­taan”, Ve­ne­mies sa­noo. Toi­min­tan­sa al­ku­vai­heis­sa Na­vic­re to­teut­ti tie­to­jär­jes­tel­mien toi­mi­tuk­siin liit­ty­viä kon­sul­toin­ti­toi­mek­sian­to­ja. Seit­se­män toi­min­ta­vuo­den jäl­keen ryh­dyt­tiin ke­hit­tä­mään omaa tuo­tet­ta, Na­vi­sec- verk­ko­kou­lu­tus­jär­jes­tel­mää. En­sim­mäi­si­nä myy­tä­vi­nä tuot­tei­na oli­vat tie­to­tur­van ja...
Lue lisää
Tietosuojakoulutus kunnille
Th­ree Plus Group Oy os­ti Na­vic­re Oy:n ko­ko osa­ke­kan­nan. Yh­tiön omis­ta­nut Pa­si Ant­ti­la jat­kaa edel­leen yh­tiön toi­mi­tus­joh­ta­ja­na.
Lue lisää