Motivoi tietosuoja- ja tietoturvaosaamisen kehittämiseen verkossa

Mie­len­kiin­toi­set verk­ko- op­pi­mis­mo­duu­lit tar­joa­vat hen­ki­lös­töl­le hel­pos­sa muo­dos­sa uut­ta tie­toa ja mo­ti­voi­vat sy­ven­ty­mään ai­hee­seen. Voit suun­na­ta eri op­pi­mis­po­lut koh­de­ryh­mit­täin ja toi­mia­loit­tain. Pe­rus­hen­ki­lös­tön osaa­mis­ta ke­hi­te­tään jo­ka ker­ta muut­tu­vil­la si­säl­löil­lä.

Hal­lin­non hen­ki­lös­töl­le ovat omat verk­ko­si­säl­löt, jois­sa laa­jem­min ote­taan huo­mioon ke­hit­ty­vä tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­tö. Jul­ki­sil­le ja yk­si­tyi­sil­le pal­ve­luil­le: ter­vey­den­huol­lol­le, so­siaa­li­huol­lol­le, ope­tus­toi­mel­le ja päi­vä­hoi­dol­le ovat toi­mia­la­koh­tai­set si­säl­löt, jois­sa op­pi­mis­pol­ku­jen tar­joa­ma täs­mä­tie­to hou­kut­te­lee omak­su­maan alan vaa­ti­muk­set.