Olli Venemies Navicren toimitusjohtajaksi

Ol­li Ve­ne­mies jat­kaa myös en­ti­ses­sä roo­lis­saan sa­maan kon­ser­niin kuu­lu­van oh­jel­mis­toy­ri­tys Fin­nish Net So­lu­tion­sin va­ra­toi­mi­tus­joh­ta­ja­na.

”Tie­to­tur­van ja tie­to­suo­jan mer­ki­tys ko­ros­tuu jat­ku­vas­ti ja or­ga­ni­saa­tiot tar­vit­se­vat työ­ka­lu­ja näi­den asioi­den kou­lut­ta­mi­seen, hal­lin­taan ja seu­ran­taan”, Ve­ne­mies sa­noo.

Toi­min­tan­sa al­ku­vai­heis­sa Na­vic­re to­teut­ti tie­to­jär­jes­tel­mien toi­mi­tuk­siin liit­ty­viä kon­sul­toin­ti­toi­mek­sian­to­ja. Seit­se­män toi­min­ta­vuo­den jäl­keen ryh­dyt­tiin ke­hit­tä­mään omaa tuo­tet­ta, Na­vi­sec- verk­ko­kou­lu­tus­jär­jes­tel­mää. En­sim­mäi­si­nä myy­tä­vi­nä tuot­tei­na oli­vat tie­to­tur­van ja tie­to­suo­jan verk­ko­kou­lu­tuk­set eri koh­de­ryh­mil­le.

”Na­vic­ren kas­vu on tä­nä vuon­na no­peam­paa kuin kos­kaan ai­kai­sem­min. Suu­rem­mat re­surs­sit ja osaa­ja­pank­ki TPG- kon­ser­nis­sa mah­dol­lis­ta­vat kas­vun tu­le­vai­suu­des­sa. Na­vic­re jää hy­viin kä­siin”, Pa­si Ant­ti­la to­teaa. Hän jat­kaa yh­tiön hal­li­tuk­ses­sa vuo­den lop­puun.

Ol­li Ve­ne­mies pi­tää Na­vic­ren vah­vuuk­si­na ko­ke­nut­ta hen­ki­lö­kun­taa, va­kiin­tu­nut­ta asia­kas­kun­taa ja toi­mi­via tuot­tei­ta. Näi­den vah­vuuk­sien va­raan tu­le­vai­suut­ta on hy­vä ra­ken­taa.

Jat­kos­sa Na­vic­ren myyn­tiin, mark­ki­noin­tiin ja tuo­te­ke­hi­tyk­seen pa­nos­te­taan ai­kai­sem­paa enem­män. Uu­dis­tuk­set aloi­te­taan verk­ko­si­vuis­ta ja seu­raa­vak­si käyn­nis­te­tään Na­vi­sec Flex -jär­jes­tel­män uu­dis­tus­työ. Myö­hem­min kas­vua hae­taan myös ko­ko­naan uu­sien tuot­tei­den avul­la.

TPG-kon­ser­nin toi­mi­tus­joh­ta­ja Tui­re Tuo­vi­nen to­teaa, et­tä Ol­li Ve­ne­mie­hen va­lin­ta teh­tä­vään oli luon­te­va.

”Hän on teh­nyt pe­rus­teel­lis­ta työ­tä aiem­mis­sa teh­tä­vis­sään ja hä­nen vah­vuu­ten­sa vas­taa­vat Na­vic­ren tar­pei­ta. Olen var­ma, et­tä hän ke­hit­tää Na­vic­res­ta ket­te­rän ja ny­kyai­kai­sen verk­ko­kou­lu­tu­sy­ri­tyk­sen. Uu­del­la toi­mi­tus­joh­ta­jal­la on myös erit­täin ko­va tah­to teh­dä tu­los­ta. Asiat on teh­ty hy­vin tä­hän­kin as­ti. Nyt ve­to­vas­tuun vaih­tues­sa Na­vic­ren toi­min­ta ke­hit­tyy en­tis­tä pa­rem­mak­si.”