Three Plus Group Oy osti Navicre Oy:n koko osakekannan

Th­ree Plus Group Oy os­ti Na­vic­re Oy:n ko­ko osa­ke­kan­nan. Yh­tiön omis­ta­nut Pa­si Ant­ti­la jat­kaa edel­leen yh­tiön toi­mi­tus­joh­ta­ja­na.

TPG:llä on en­nes­tään ty­tä­ryh­tiöt Fin­nish Net So­lu­tions Oy Suo­mes­sa se­kä Es­to­nian Net So­lu­tions OÜ Vi­ros­sa. Suo­mes­sa yh­tiöl­lä on toi­mi­pai­kat Es­poos­sa, Loh­jal­la, Kuo­pios­sa ja Ou­lus­sa.

”TPG-kon­ser­nin re­surs­se­ja hyö­dyn­täen Na­vic­ren tuo­te­ke­hi­tyk­seen ja myyn­tiin saa­daan li­sää vauh­tia. Yri­tyk­sil­lä ja jul­ki­sil­la or­ga­ni­saa­tioil­la on jat­ku­va kou­lu­tus­tar­ve ja Na­vic­re Oy:n verk­ko­kou­lu­tus­tuot­teet sääs­tä­vät kou­lu­tus­kus­tan­nuk­sia. Myös Na­vic­ren vah­va tie­to­tur­vaan ja tie­to­suo­jaan liit­ty­vä osaa­mi­nen kiin­nos­taa mei­tä.”, Na­vic­ren hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si ni­mi­tet­ty Fin­nish Net So­lu­tions Oy:n va­ra­toi­mi­tus­joh­ta­ja Ol­li Ve­ne­mies ar­vioi.

Na­vic­ren os­to on osa TPG-kon­ser­nin kas­vu­suun­ni­tel­maa. TPG myi ke­vääl­lä suu­rim­man ty­tä­ryh­tiön­sä Ver­ka­vet Oy:n ja sen mu­ka­na seit­se­män pie­ne­läink­li­ni­kan Tu­hat­jal­ka -ket­jun. Kon­ser­ni kes­kit­tyy oh­jel­mis­to­pal­ve­lui­hin.

Kon­ser­nin ta­voi­te on kas­vaa eläin­lää­kä­rien ja pie­ne­läink­li­ni­koi­den po­ti­la­soh­jel­mis­tois­sa Eu­roo­pan mark­ki­na­joh­ta­jak­si. Ko­ti­maas­sa ta­voit­tee­na on nous­ta fy­sio­te­ra­pia- ja mui­ta te­ra­pia­pal­ve­lu­ja tar­joa­vien yri­tys­ten po­ti­la­soh­jel­mis­to­jen yk­kö­sek­si.

Kaup­pa ei ai­heu­ta vä­lit­tö­miä muu­tok­sia Na­vic­ren toi­min­taan. TPG-kon­ser­nis­sa työs­ken­te­lee hiu­kan yli 50 hen­ki­löä. TPG-kon­ser­nin oh­jel­mis­to­pal­ve­lui­den lii­ke­vaih­to tu­lee tä­nä vuon­na Na­vic­re mu­kaan lu­kien ole­maan noin 3,5 mil­joo­naa.

Li­sä­tie­to­ja:

Ol­li Ve­ne­mies
Na­vic­re Oy hal­li­tuk­sen pj.
+358 440 731 192
ol­li.ve­ne­mies@fns.fi

Pa­si Ant­ti­la
Na­vic­re Oy toi­mi­tus­joh­ta­ja
+358 44 5515 600
pa­si.ant­ti­la@na­vic­re.com