Tietosuoja-asetus -koulutus vastuuhenkilöille

To­teu­ta EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen vaa­ti­mus­ten en­sim­mäi­nen toi­men­pi­de. Kou­lu­ta ko­ko hen­ki­lös­tö verk­ko­kou­lu­tuk­sel­la tie­to­suo­ja- ja tie­to­tur­va­tie­toi­suu­teen.

Kou­lu­ta li­säk­si esi­mie­het ja vas­tuu­hen­ki­löt sy­väl­li­sem­min Tietosuoja-asetuksen vaa­ti­muk­siin Navisec Easy- verk­ko­kou­lu­tuk­sel­la. It­seo­pis­ke­lut ovat ke­vei­nä vi­deoa­ni­maa­tioi­na tai vi­suaa­li­sel­la työ­ka­lul­la to­teu­tet­tu. Osaa­mi­sen ar­vioin­ti osoit­taa or­ga­ni­saa­tion kou­lu­tus­ten to­teu­tuk­sen.

Tie­to­suo­ja-ase­tus (gdpr)

EU:n uu­si ylei­nen tie­to­suo­ja-ase­tus (GDPR) kor­vaa EU:n hen­ki­lö­tie­to­di­rek­tii­vin ja Suo­mes­sa myös hen­ki­lö­tie­to­lain. Uu­den lain­sää­dän­nön so­vel­ta­mi­nen al­kaa ko­ko EU:n alueel­la 25.5.2018. Tä­mä tar­koit­taa yh­tä­läi­sen sään­te­lyn voi­maan­tu­loa ko­ko unio­nin alueel­la ja tuo mu­ka­naan mer­kit­tä­viä muu­tok­sia jul­kis­hal­lin­nol­le, yri­tyk­sil­le ja yh­tei­söil­le se­kä eri­tyi­siä oi­keuk­sia ku­lut­ta­jil­le.

Mi­tä tä­mä tar­koit­taa?

Hen­ki­lö­tie­don kä­si­te laa­je­nee kä­sit­tä­mään kaik­ki tun­nis­tet­tuun tai tun­nis­tet­ta­vis­sa ole­vaan hen­ki­löön liit­ty­vät tie­dot, kun hen­ki­lö voi­daan suo­raan tai epä­suo­ras­ti tun­nis­taa näis­tä. Tie­to­suo­ja-ase­tus edel­lyt­tää, et­tä hen­ki­lö­tie­dot kä­si­tel­lään lain­mu­kai­ses­ti, asian­mu­kai­ses­ti ja lä­pi­nä­ky­väs­ti. Hen­ki­lö­tie­to­ja saa ke­rä­tä vain ni­me­no­mais­ta ja lail­lis­ta tar­koi­tus­ta var­ten, eli tie­dot on si­dot­ta­va käyt­tö­tar­koi­tuk­seen.

Hen­ki­lö­tie­to­jen on ol­ta­va asian­mu­kai­sia, olen­nai­sia ja ra­joi­tet­tu­ja suh­tees­sa kä­sit­te­lyn tar­koi­tuk­siin eli tie­to­ja tu­lee mi­ni­moi­da. Osoi­tus­vel­vol­li­suus on yk­si tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mer­kit­tä­vim­mis­tä vaa­ti­muk­sis­ta. Tie­to­suo­jan ja tie­to­tur­van to­teu­tu­mi­nen on pys­tyt­tä­vä to­den­ta­maan.

Vaa­ti­muk­se­na tie­to­suo­ja-ase­tuk­ses­sa on li­säk­si se, et­tä hen­ki­lö­tie­to­jen on ol­ta­va täs­mäl­li­siä ja päi­vi­tet­ty­jä ja et­tä on to­teu­tet­ta­va kaik­ki mah­dol­li­set koh­tuul­li­set toi­men­pi­teet epä­tark­ko­jen ja van­hen­tu­nei­den tie­to­jen pois­ta­mi­sek­si tai oi­kai­se­mi­sek­si. Tie­to­ja ei saa säi­lyt­tää kauem­paa kuin se on tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta.

Navisec Easy -palvelu tarjoaa helpon ja tehokkaan tavan kouluttaa tietosuoja-asetuksen asiat henkilöstölle. Lisäksi palvelun avulla on helppo tarvittaessa osoittaa, että henkilöstö on koulutettu. Tutustu Navisec Easy -palveluun.