Verkkokoulutuksella kovia säästöjä

Verk­ko­kou­lu­tuk­sel­la sääs­tät 50 – 70 % ra­haa kou­lu­tus­kus­tan­nuk­sis­sa ver­rat­tu­na ta­va­no­mai­seen luen­to­kou­lu­tuk­seen. Ajan sääs­tö on mer­kit­tä­vä ja saa­vu­tat myös mui­ta kään­teen te­ke­viä etu­ja.

Verk­ko­kou­lu­tuk­sen to­teu­tus on­nis­tuu no­peas­ti ja hel­pos­ti. Hen­ki­lös­tön saa­vu­tet­ta­vuus lä­hen­te­lee 100 %. Osaa­mis­ta pys­tyy ke­hit­tä­mään jous­ta­vas­ti siel­lä mis­sä tar­ve on. Työn­te­ki­jät voi­vat käyt­tää nor­maa­le­ja työa­se­mia, tab­let­te­ja tai äly­pu­he­li­mia.

Kou­lu­tuk­sen voi käy­dä ajal­li­ses­ti so­pi­va­na het­ke­nä ja tar­vit­taes­sa it­se­näi­ses­ti. Täl­löin hä­viää mer­kit­tä­vä osa kou­lut­tau­tu­mi­sen pul­lon­kau­lois­ta.

Kou­lu­tus­si­säl­löt voit­te to­teut­taa hel­pos­ti NA­VI­SEC- työ­ka­luil­la. NA­VI­SEC- verk­ko­kou­lu­tus-jär­jes­tel­mäs­sä si­säl­löt ja lä­pi­käy­tä­vä ko­ko­nai­suus on ra­ken­teel­li­ses­ti sel­keä, jo­ten hen­ki­lös­tö suo­rit­taa kou­lu­tuk­sen te­hok­kaas­ti.