Vinkkejä perehdytykseen

Pe­reh­dyt­tä­mi­sel­lä on suu­ri vai­ku­tus työn tuot­ta­vuu­teen, laa­tuun, työ­tur­val­li­suu­teen ja hen­ki­lön si­tou­tu­mi­seen. Ra­ken­na hen­ki­lös­tön pe­reh­dy­tyk­set verk­koon Navisec Flex -verk­ko­kou­lu­tus­jär­jes­tel­mäl­lä.

Pe­reh­dyt­tä­mis­suun­ni­tel­maa ja pe­reh­dy­tyk­sen on­nis­tu­mis­ta voi­daan seu­ra­ta vai­heit­tain.

Pe­reh­dyt­tä­mis­suun­ni­tel­man tar­koi­tuk­se­na on hel­pot­taa uu­den työn­te­ki­jän siir­ty­mis­tä uu­teen roo­liin ja or­ga­ni­saa­tioon. Pe­reh­dy­tys kan­nat­taa ja­kaa ai­ka­jak­soi­hin.To­teu­ta hen­ki­lös­tön pe­reh­dy­tyk­set Navisec Flex -verk­ko­kou­lu­tus­jär­jes­tel­mäl­lä, jos­sa hyö­dyn­nät hel­pos­ti omia pe­reh­dy­tys­ma­te­riaa­le­ja. Pe­reh­dy­tys­ten suo­ri­tuk­set tal­len­tu­vat. Voit pro­fi­loi­da pe­reh­dy­tys­ten nä­ky­vyy­det hen­ki­lös­tö­ryh­mien mu­kaan.

Na­vic­re to­teut­taa en­sim­mäi­sen pe­reh­dy­tys­kurs­sin yh­teis­työs­sä.

Lue lisää