Käyttöehdot

Navicre Oy:n www-sivuston käyttöehdot

Huo­maa, et­tä käyt­tä­mäl­lä Na­vic­re Oy:n www-si­vu­ja osoi­tat hy­väk­sy­vä­si seu­raa­vat eh­dot.

Vastuunrajoitukset

Na­vic­re Oy:n www-si­vu­jen si­säl­tö tar­jo­taan sel­lai­se­naan il­man ta­kui­ta sen käy­tet­tä­vyy­des­tä. Na­vic­re Oy ei an­na mi­tään ta­kui­ta näi­den si­vu­jen käy­tet­tä­vyy­des­tä, tark­kuu­des­ta, luo­tet­ta­vuu­des­ta tai si­säl­lös­tä. Mi­kä­li pa­kot­ta­va lain­sää­dän­tö ei toi­sin mää­rää, Na­vic­re Oy ei ole vas­tuus­sa mis­tään suo­ris­ta, epä­suo­ris­ta, sa­tun­nai­sis­ta tai vä­lil­li­sis­tä va­hin­gois­ta, jot­ka joh­tu­vat näi­den si­vu­jen käyt­tä­mi­ses­tä tai nii­den käy­tön es­ty­mi­ses­tä.

Ulkopuoliset sivustot

Täs­sä www-si­vus­tos­sa on link­ke­jä mui­hin Web-si­vus­toi­hin, jot­ka ei­vät ole Na­vic­re Oy:n hal­lin­nas­sa. Na­vic­re Oy ei ole vas­tuus­sa täl­lais­ten www-si­vus­to­jen si­säl­lös­tä, tie­dois­ta tai so­vel­luk­sis­ta.

Tekijänoikeudet

Na­vic­re Oy:n www-si­vu­ja suo­jaa­vat kan­sain­vä­li­set te­ki­jä­noi­keus­lait. Kaik­ki oi­keu­det pi­dä­te­tään. Si­säl­töä (ku­ten ku­via, muo­toi­lu­ja, lo­go­ja, ää­ni- ja vi­deo­leik­kei­tä ja HTML-koo­dia) ei saa jäl­jen­tää, siir­tää, jael­la tai tal­len­taa ko­ko­naan tai osit­tain mis­sään muo­dos­sa il­man Na­vic­re Oy:n etu­kä­teen myön­tä­mää kir­jal­lis­ta lu­paa. Teks­tien, ku­vi­tus­ten, muo­toi­lu­jen ja lo­go­jen jäl­jen­tä­mi­nen ko­ko­naan tai osit­tain mil­lä ta­han­sa ta­val­la on lain­vas­tais­ta. Täl­lai­seen jäl­jen­tä­mi­seen tar­vi­taan Na­vic­re Oy:n etu­kä­teen myön­tä­mä kir­jal­li­nen lu­pa. Na­vic­re Oy suo­jaa im­ma­te­riaa­lioi­keu­ten­sa kai­kin lain­sää­dän­nön sal­li­min ta­voin.

Tietoturva

Na­vic­re Oy on si­tou­tu­nut tur­vaa­maan tie­to­je­si tie­to­tur­van. Na­vic­re Oy suo­jaa ver­kos­ta ke­rää­män­sä tie­dot asian­mu­kai­sil­la fyy­si­sil­lä, säh­köi­sil­lä ja hal­lin­nol­li­sil­la toi­men­pi­teil­lä tie­to­jen lu­vat­to­man käy­tön tai pal­jas­tu­mi­sen es­tä­mi­sek­si se­kä tie­to­jen tark­kuu­den ja tie­to­jen käy­tön oi­keel­li­suu­den var­mis­ta­mi­sek­si.

Tietojen lähettäminen

Kaik­kien Na­vic­re Oy:lle tä­män www-si­vus­ton kaut­ta lä­he­tet­ty­jen tie­do­te­sa­no­mien, eh­do­tus­ten, ideoi­den ja kä­sit­tei­den omis­tu­soi­keu­det siir­ty­vät Na­vic­re Oy:lle py­sy­väs­ti. Na­vic­re Oy ei ole vas­tuus­sa sen www-si­vus­ton kaut­ta vä­li­tet­tä­vien tie­to­jen luot­ta­muk­sel­li­suu­des­ta. Ai­neis­ton lä­het­tä­mi­nen Na­vic­re Oyn www-si­vus­toon on osoi­tus sii­tä, et­tä myön­nät Na­vic­re Oy:lle oi­keu­den jul­kais­ta ky­sei­sen ai­neis­ton tuot­teis­saan ja jul­kai­suis­saan mis­sä ta­han­sa tar­koi­tuk­ses­sa, esi­mer­kik­si mark­ki­noin­nis­sa. Suos­tu­mal­la näi­hin eh­toi­hin luo­vut kai­kis­ta lä­het­tä­mää­si ai­neis­toon liit­ty­vis­tä vaa­teis­ta.

Muutokset

Na­vic­re Oy pi­dät­tää oi­keu­den muo­ka­ta si­vu­ja tai es­tää nii­den käy­tön mil­loin ta­han­sa. Näi­den eh­to­jen muu­tok­set jul­kais­taan täs­sä URL-osoit­tees­sa, ja ne tu­le­vat voi­maan he­ti, kun ne on jul­kais­tu.